سیستم تصفیه به روش MBR

سيستم فوق تركيبى از تصفيه بيولوژيكى رشد معلق لجن فعال و فيلتراسيون غشايى مى باشد از مزيتهاى اين سيستم استفاده از غشاهاى اولترافيلتراسيون UFميباشد كه قادر به حذف مواد معلق T.S.S و مواد كلوئيدى ا ست.


تصفیه به روش لجن فعال  SBR&RBC

در اين روش اكسيژن لازم جهت رشد باكتريهاى هوازى بوسيله بلوئر اكسيژن تزريق و توسط لجن فعال تصفيه مى گردد.و سپس در نقاط مختلف فاضلاب گندزدائى و زلال سازى ميشود.

فرآيند لجن فعال براى تصفيه انواع فاضلابهاى صنعتى كه قابليت تصفيه بيولوژيكى دارند مورد استفاده قرار مى گيرد.هوادهى گسترده ، تزريق اكسيژن خالص ، تثبيت تماسى ، تغذيه مرحله اى و نحوه اكسيداسيون همگى ازنوع مختلف لجن فعال ميباشد.


انواع سپتیک تانک و ایمهاف تانک

سپتيك تانك ساده ترين و كارآمدترين روش مورد استفاده در تصفيه فاضلابهاى انسانى و بهداشتى است. سپتيك تانك مخزنى است كه در آن فاضلاب به كمك فرآيندهايى از قبيل ته نشينى و شناور سازى و بيولوژيكى تصفيه مى گردد.
ايمهاف تانك به دو روش فيزيكى و بيولوژيكى در مدت زمان معين فاضلاب را در حد استاندارد هاى محيط زيست تصفيه مى نمايد.
در اين روش باكترى هاى بى هوازى عناصر آلى فاضلاب را تجزيه و تخمير نموده كه حاصل اين فعل و انفعالات فضولات را به نيترات ها، نيتريت ها، سولفات ها، انيدريك كربنيك، آمونياك، متان و آب تبديل مى نمايد ...


انواع چربی گیر  Oil/Water Separator

چربى گير جهت حذف انواع روغنهاى امولسيونى و ذرات كلوئيدى و روغنهاى آزاد كه بصورت معلق در پساب وجود دارند مورد استفاده قرار مى گيرند. از مزاياى اين سيستم غلظت بالاى لجن غير محلول است.موقعيكه سيستم DAF با يك سيستم راكتور شيميايى تركيب ميشود قابليت حذف 90 ٪ آلاينده هاى آلى ، غير آلى و ذرات معلق را دارند. از ديگر روشهاى حذف روغن ، گريس ، چربى روش هاى CPI (Corrugated Plate Inter captor ) و (API ( American Petroleum Institute كه هر كدام مزاياى خود را دارند.